Usługi
ośrodków innowacji
i przedsiębiorczości
dla inteligentnego
rozwoju
20-22
Maja
2015
20-lecie Poznańskiego Parku naukowo-technologicznego Sprawdź

Prelegenci

David E. Baker

David E. Baker, wiceprzewodniczący do spraw zagranicznych Illinois Institute of Technology (IIT) od marca 1995 roku, dyrektor zarządzający uniwersyteckiego parku technologicznego IIT. Jest odpowiedzialny za współpracę uniwersytetu z instytucjami rządowymi, rozwój parku technologicznego oraz relacje z członkami zarządu. W roku 2001 rozpoczął prace nad założeniem parku technologicznego na uniwersytecie IIT, w którym pełni funkcję dyrektora zarządzającego. Sprawował pieczę nad opracowywaniem planów strategicznych uniwersytetu w latach 1993-2009. Działał na rzecz utworzenia Perspectives Charter Schools/IIT Math & Science Academy. Przed podjęciem pracy na uniwersytecie, pan David E. Baker był przewodniczącym The Illinois Coalition: organizacji, której celem jest wzmocnienie gospodarki stanu Illinois poprzez rozwój nauki i technologii. W latach 1980-1989 pan Baker był wiceprzewodniczącym The Illinois State Chamber of Commerce, największej organizacji udzielającej wsparcia przedsiębiorcom w stanie Illinois. W latach 2012-2013 pełnił funkcję przewodniczącego stowarzyszenia parków naukowych The Association of University Research Parks oraz członka zarządu Perspectives Charter Schools, the Chicagoland Entrepreneurial Center (CEC) oraz Lincoln Park Village. Obecnie jest przewodniczącym Heidelberg Club International w Chicago, jak i również członkiem klubu The Economic Club of Chicago. Pan Baker zdobył tytuł magistra na Wydziale Zaawansowanych Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa, ukończył również studia pierwszego stopnia na kierunkach: historia oraz ekonomia na Uniwersytecie Stanforda. Pan David E. Baker mieszka z żoną i dwójką dzieci w Chicago.

Dr Helge Neumann

Dr Helge Neumann jest przewodniczącym Działu ds. Strategicznego Rozwoju Międzynarodowych Operacji Biznesowych (Strategic International Business Development) w ramach spółki WISTA-Management GmbH. Jego zespół pomaga firmom z siedzibą w Adlershof w uzyskaniu dostępu do rynków międzynarodowych oraz wspiera rozwój inwestycji międzynarodowych w Adlershof. Jego zadaniem jest również poprawianie stosunków między parkiem naukowym w Adlershof, a innymi regionami i międzynarodowymi organizacjami partnerskimi oraz wspieranie współpracy pomiędzy parkami naukowo-technologicznymi, klastrami i firmami. Dr Helge Neumann pracuje dla WISTA-MG od 1991 roku.

Jari Lauronen

Jari Lauronen pełni funkcję dyrektora zarządzającego w parku naukowym Joensuu Science Park Ltd od października 2005 roku. Jest członkiem zarządu stowarzyszenia parków naukowych TEKEL (Finnish Science Park Association) od początku 2007 roku. Obecnie jest jednym z członków zarządu Association of Regional Development Agencies w Finlandii. Od czerwca 2012 Jari Lauronen jest również członkiem zarządu IASP. Jako przewodniczący europejskiego oddziału IASP działa od października 2014 roku.

Zanim podjął współpracę z Joensuu Science Park Ltd, Jari Lauronen pracował w sektorze przemysłu dla firm takich jak: ABB, Nokia oraz Fortum. Przez 5 lat pracował również jako przedsiębiorca.

W roku 1985 Jari Lauronen uzyskał tytuł mgr inż. (Msc) na Uniwersytecie Technicznym w Tampere. Obronił pracę doktorską w roku 1998 na Uniwersytecie Technicznym w Lappeenranta. W latach 2001-2005 pracował jako profesor na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Kuopio.

Luis Sanz

Dyrektor Generalny IASP

Luis Sanz (ur. 1952, Hiszpania) pełni funkcję dyrektora generalnego Międzynarodowego Stowarzyszenia Parków Naukowych (IASP) od 1996 roku; jest również członkiem zarządu IASP. Z wykształcenia socjolog, jako starszy doradca świadczy usługi konsultingowe dla parków naukowych na całym świecie. Zorganizował ponad 30 konferencji międzynarodowych, dotyczących funkcjonowania parków naukowo-technologicznych, rozwoju regionalnego oraz polityki w zakresie innowacji.

Jest autorem wielu prac naukowych, książek, artykułów oraz prezentacji konferencyjnych. Wystąpił na 95 międzynarodowych konferencjach naukowych i sympozjach, na które został zaproszony w celu wygłoszenia prelekcji. W 1987 roku założył park technologiczny Valencia Technology Park (Hiszpania), w przeszłości był jednym z jego dyrektorów. Obecnie pełni funkcję wiceprzewodniczącego Hiszpańskiego Stowarzyszenia Parków Technologicznych (The Spanish Association of Science Parks) oraz przewodniczącego europejskiego oddziału IASP.

Luis Sanz kieruje również działalnością Światowego Sojuszu na Rzecz Innowacji – WAINOVA.

Prof. Dr hab. Bogdan Marciniec

Polski naukowiec, profesor chemii, były rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, inicjator powstania oraz wieloletni prezes Fundacji UAM i dyrektor Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Kierownik Zakładu Chemii Metaloorganicznej Wydziału Chemii UAM. Członek Polskiej Akademii Nauk. Pomysłodawca i obecny dyrektor Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii.

Autor lub współautor 14 książek, 330 publikacji lub rozdziałów, 120 patentów lub zgłoszeń patentowych, 42 technologii (14 wdrożonych produkcyjnie). Członek Mirror Group Europejskiej Platformy Zrównoważonej Chemii. Członek kadry naukowej polskiego wydania Encyklopedii Britannica. W swoich działaniach dużą wagę przykłada do łączności nauki ze środowiskiem, szczególnie gospodarką. Należy do światowej rangi specjalistów w zakresie chemii krzemu i katalizy. metaloorganicznej. Rozwija twórczo nowe metody syntezy związków krzemoorganicznych, m.in. hydrosililowanie katalizowane kompleksami metali (wdrożone przemysłowo). Autor pierwszego na świecie całościowego opracowania procesu hydrosililowania. Wprowadził do literatury światowej termin silicometalics (związki zawierające wiązanie metal-krzem).

Prof. UAM dr hab. Jacek Guliński

Zdjęcie: Dominik Tryba
Chemik, wykładowca akademicki. Specjalizuje się w chemii krzemoorganicznej oraz zagadnieniach związanych z transferem innowacji i technologii, polityką innowacyjną, relacjami nauki z gospodarką oraz komercjalizacją wyników prac badawczych. Autor i współautor wielu monografii, publikacji naukowych oraz zgłoszeń patentowych.

Profesor Wydziału Chemii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W roku 1973 otrzymał tytuł mgr chemii (Wydział Chemii UAM), a w 1978 r. inżyniera ogrodnictwa (Akademia Rolnicza, Poznań). W roku 1983 uzyskał stopień doktora nauk chemicznych (Wydział Chemii UAM), a w 1996 r. stopień doktora habilitowanego. Profesor UAM dr hab. Jacek Guliński w latach 1995-2008 pełnił funkcję z-cy Dyrektora Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM - pierwszego parku naukowo-technologicznego w Polsce. W latach 1999-2005 pełnił funkcję Prezesa  Zarządu Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, a w latach 2004-2008 Kierownika Uczelnianego Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM. Od września 2008 do stycznia 2012 roku pełnił funkcję prorektora ds. programów europejskich i współpracy z gospodarką w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2012 – 2014 jako podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odpowiedzialny był m.in. za politykę rozwoju i innowacyjności, a także sprawy związane ze współpracą nauki z gospodarką oraz programowaniem funduszy europejskich w perspektywie 2014- 2020. Od stycznia 2015 pełni funkcję Prezesa Zarządu Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Dyrektora Poznańskiego Parku Naukowo- Technologicznego Fundacji UAM. Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

Anna Tórz

Kierownik InQbatora Technologicznego Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM. Realizuje i kieruje projektami z zakresu wspierania rozwoju przedsiębiorczości akademickiej, finansowanymi z funduszy strukturalnych i krajowych.

Autorka publikacji z zakresu przedsiębiorczości akademickiej, zarządzania inkubatorami technologicznymi oraz mierzenia efektywności funkcjonowania instytucji otoczenia biznesu. Redaktor Naczelna wydawanego w latach 2007-2011, kwartalnika IQ – pisma promującego innowacje, transfer technologii i postawy proprzedsiębiorcze.

W latach 2008-2011 przewodnicząca Sekcji Parków i Inkubatorów Technologicznych Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce. Od maja 2011 r. członek zarządu SOOIPP.

Absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów Master of Science in Science and Technology Commercialization (MSSTC) na Uniwersytecie Łódzkim. Absolwentka studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Marzena Mażewska

Konsultant, trener, specjalistka z zakresu organizacji i zarządzania przedsiębiorczością, instrumentami wsparcia dla innowacji. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego i Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Warszawie. Posiada dwudziestoletnie doświadczenie w doradztwie dla MSP oraz instytucji otoczenia biznesu w dziedzinie inkubacji przedsiębiorczości i innowacji, transferu technologii oraz rozwoju regionalnego. W latach 1996–1998 ekspert Projektu Banku Światowego w zakresie rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, a w latach 2000–2007 i 2012 - 14 ekspert Programu Rozwoju Ekonomiki i Przedsiębiorczości Fundacji Open Society Institute w Nowym Jorku. Koordynatorka i współrealizatorka kilkudziesięciu krajowych i międzynarodowych projektów związanych z rozwojem sektora MSP i instytucji otoczenia biznesu. Posiada 20 lat doświadczeń w realizacji projektów badawczych oraz aplikacyjnych w dziedzinie inkubacji przedsiębiorczości i innowacji, transferu technologii oraz rozwoju regionalnego w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, Azji Centralnej. Autorka i realizatorka kilkudziesięciu programów edukacyjnych dla przedsiębiorców i kadry ośrodków innowacji i przedsiębiorczości. Autorka i współautorka ponad 90 publikacji, analiz, ekspertyz i opracowań na temat przedsiębiorczości, tworzenia i zarządzania ośrodkami innowacji i przedsiębiorczości, ich strategii rozwoju, oraz rozwoju regionalnego. Wieloletni członek władz Stowarzyszenia Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, od 2012 Prezes Zarządu SOOIPP, od 2013 członek Rady Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw.

Paweł Bochniarz

Paweł Bochniarz jest dyrektorem w zespole Innowacje i B+R. Jego doświadczenia związane są przede wszystkim ze sferą innowacji, edukacji i zarządzania kapitałem intelektualnym.

Paweł dysponuje doświadczeniem zarówno jako przedsiębiorca jak i doradca. W latach 2008-2010 był członkiem Zespołu Doradców Strategicznych Premiera, jest współautorem raportu "Kapitał Intelektualny Polski" (KPRM, 2008).

Od 2013 r. zajmuje się głównie wspieraniem transferu technologii z nauki do biznesu, opracowywaniem strategii komercjalizacji wynalazków oraz strategii zarządzania kapitałem intelektualnym.

Paweł prowadzi blog poświęcony innowacjom: pawelbochniarz.innpoland.pl

Jacek Kotra

Wiceprezes Fundusz Zalążkowego „Akcelerator Technologiczny Gliwice spółka z o.o. oraz Dyrektor Parku Naukowo-Technologicznego w Gliwicach. W latach 2005-2015 twórca i koordynator kilkunastu inicjatyw realizowanych na rzecz przedsiębiorczości akademickiej w ramach projektów dofinansowanych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Agencji Rozwoju Przemysłu, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz RPO. Woj. Śląskiego. Od wielu lat realizujący wspólne inicjatywy projektowe we współpracy z Politechnika Śląską w Gliwicach. Autor licznych publikacji na temat roli instytucji otoczenia biznesu oraz przedsiębiorczości akademickiej. Członek Śląskiej Rady Innowacji. Absolwent Politechniki Śląskiej, Akademii Polonijnej w Częstochowie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami oraz studia MBA w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu. Trener biznesu w zakresie tworzenia modeli biznesowych, koncepcji rozwoju firm oraz wdrażania wyników badań naukowych.

Aleksander Bąkowski, dr inż.

Wiceprezes Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce (SOOIPP). Od 2000-2013 związany z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE (KPK), jako konsultant i koordynator podprogramów 7 Programu Ramowego: „Regiony wiedzy” i „Badania na rzecz MŚP”. W latach 2009-2015 kierownik zespołu ekspertów europejskich projektów pomocy technicznej: wspomagającego integrację Ukrainy z Europejską Przestrzenią Badawczą oraz wspomagającego utworzenie centrum inkubacji i komercjalizacji biotechnologii (BIOCentrum) w Zagrzebiu. W latach 2003-2006 współpracował z Ministerstwem Gospodarki w zakresie programowania sektorowych programów operacyjnych funduszy strukturalnych oraz Ministerstwem Nauki i Informatyzacji w zakresie opracowania i oceny Regionalnych Strategii Innowacji.

Ekspert w zakresie programów Unii Europejskiej, zwłaszcza Programów Ramowych i Funduszy Strukturalnych. Posiada piętnastoletnie doświadczenie w zakresie zarządzania projektami badawczymi i innowacyjnymi, realizacji projektów w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych, transferu technologii, wspierania przedsiębiorstw innowacyjnych. Konsultant w zakresie polityki innowacyjnej na poziomie krajowym i regionalnym oraz instrumentów wdrażania tej polityki; koordynator projektów krajowych i międzynarodowych w tym zakresie. Współautor raportów nt. stanu ośrodków innowacji i przedsiębiorczości (OIIP) w Polsce opracowywanych przez SOOIPP.

Jarosław Pichla

Jarosław Pichla - dr ekonomii, wicedyrektor Departamentu Projektów Własnych w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. współodpowiedzialny za wdrażanie projektu pn. Platforma Transferu Technologii , zgodnie z ideą open innovation. Członek Grupy roboczej ds. wdrażania Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Posiada doświadczenie zawodowe zarówno w sektorze naukowym jak i biznesowym. Interesuje się problematyką generowania i transferu innowacyjnych rozwiązań zarówno w obszarze innowacji społecznych jak i przemysłowych.

Magdalena Cybulska, Rzecznik patentowy, Innovation Consulting, Deloitte

Magda posiada ponad 10-letnie doświadczenie, jako rzecznik patentowy i profesjonalny pełnomocnik przed Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego. Jest ekspertem w przeprowadzaniu analiz IPR i komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych. Posiada specjalistyczną wiedzę w zakresie audytów własności intelektualnej podmiotów gospodarczych oraz umiejętność skutecznego formowania polityki zarządzania i utrwalania praw własności przemysłowej. Zajmuje się m.in. dobieraniem narzędzi prawnych w sposobie ochrony własności przemysłowej. Reprezentuje klientów w postępowaniach w Polsce i w UE w sprawach dotyczących praw ochrony własności przemysłowej. Tworzy i analizuje umowy rozporządzające prawami własności intelektualnej. Zajmuje się ochroną przedmiotów prawa własności przemysłowej oraz postępowaniami sądowymi w tym zakresie. Reprezentuje podmioty przed Urzędem Patentowym RP, Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO), Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Znaki Towarowe i Wzory) (OHIM), sądami administracyjnymi i powszechnymi.

Ukończyła Podyplomowe Studia Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowe Studia Prawa Własności Przemysłowej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie jest doktorantką w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Magda wykłada na uczelniach wyższych na kierunkach związanych z komercjalizacją własności przemysłowej przez uczelnie wyższe do biznesu.

Tomasz Gondek, R&D Networks Lider, Innovation Consulting, Deloitte

Przez ostatnie trzy lata Tomasz Gondek pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu we Wrocławskim Centrum Badań EIT+, jednym z najnowocześniejszych ośrodków badawczych w Polsce. Odpowiadał za rozwój centrum realizującego programy badawcze z dziedziny nanotechnologii i biotechnologii i wyposażonej w światowej klasy infrastrukturę badawczą.  Przez dziewięć lat aktywnie uczestniczył w kluczowych projektach strategicznych w aglomeracji wrocławskiej. Od 2006 r. pracując w Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej (ARAW), piastował stanowisko Wiceprezesa Zarządu. Zespół działający pod jego kierownictwem przyczynił się do przyciągnięcia inwestorów, którzy w latach 2006-2012 w sumie zainwestowali 4 mld PLN na terenie aglomeracji. Był zaangażowany w stworzenie 40 000 miejsc pracy, z czego połowa powstała w sektorach usług oraz badań i rozwoju. W tym okresie Wrocław znajdował się na pierwszym miejscu wśród polskich miast pod względem napływu inwestycji. Tomasz miał m.in. wkład do zakończonych sukcesem negocjacji z Credit Suisse, IBM, Google, HP, Nokia Siemens Networks, LG Display,  UPS, Volvo, 3M, czy Dolby.

Tomasz Gondek ukończył Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, a także studiował informatykę w Sydney w Australii. Jest absolwentem podyplomowych studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz w Wyższej Szkole Bankowości. Jest stypendystą programu „The International Visitor Leadership Program”, prowadzonego przez amerykański Departament Stanu.

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] ZAMKNIJ